Disclaimer

Disclaimer Cosy Sunday

Actievoorwaarden

Door deel te nemen aan deze actie op de website www.cosysunday.be ("Actie") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Actie plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige actievoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. Organisator

Deze Actie wordt georganiseerd door Spaas Kaarsen, met maatschappelijke zetel te Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel, België en ondernemingsnummer handelsnummer BE 0435 854 157 ("Organisator").

2. Doelgroep

(a) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België.
(b) Een deelname in de Actie omvat het correct, leesbaar en volledige invulling van de daartoe bestemde online actieformulier.
(c) Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
(d) Deelnemers mogen meerdere keren een inzending versturen. Wie voor zijn tip gebruik maakt van foto’s of zelfgemaakte video’s, verhoogt zijn kans om te winnen.

3. Duur van de Actie

De Actie welke periodiek door de Organisator wordt georganiseerd, loopt van 14 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. Op het voormeld eindtijdstip van de Actie moeten de deelnames van de Deelnemer definitief en volledig zijn ingevuld en online verstuurd.

4. Deelname aan de Actie

Een Deelnemer kan aan de Actie deelnemen door het online actieformulier in te vullen op correcte, leesbare en volledige wijze.

5. Prijzen

(a) Uit de Deelnemers welke gedurende de deelnametermijn op geldige wijze hebben deelgenomen worden winnaars geselecteerd op basis van de originaliteit van hun tip en op basis van de schiftingsvraag. Wekelijks worden een aantal winnaars geselecteerd die een prijs toegestuurd krijgen.

De prijzenpot omvat:

  • 20 kaarsenpakketten ‘Clearlights’ Spaas
  • 20 Kerstpakketten Spaas
  • 20 wellness arrangementen Bongo
  • 20 Candlelight dinners Bonge
  • 4 Bourgini gourmettoestellen
  • 5 proefabonnementen Libelle
  • 100 limited edition geurkaarsen
  • 200 Spaas gadgets.

De Organisator eigent zich het recht toe om de prijzenpot te wijzigen of uit te breiden.

(b) De prijzen worden per post verstuurd naar de winnaars.
(c) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Actie en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.
(d) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook. De winnaars kunnen geen schadeloosstelling vragen vanwege de Organisator wegens de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs, noch is de Organisator aansprakelijk indien de winnaar de prijs niet of slechts op beperkte wijze kan gebruiken/ervan genieten door toedoen van derden (bijvoorbeeld afgelasting). Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen worden niet omgeruild voor geld.

6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs

(a) De winnaars worden per e-mail verwittigd en moeten hun prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij zij worden verwittigd dat zij hebben gewonnen. De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 15 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal hun prijs worden toegevoegd aan de prijzen van de volgende actie/wedstrijd.
(b) De prijzen worden opgestuurd naar de winnende deelnemers naar het adres dat zij opgeven. De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval de prijs niet wordt ontvangen wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres of andere persoonlijke informatie, of door toedoen van derde partijen (zoals bijvoorbeeld post- of koerierdiensten).

7. Kosteloos karakter van de deelname

Deelname aan de Actie is kosteloos.

8. Aansprakelijkheid

(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Actie en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Actie door zijn toedoen wordt veroorzaakt.
(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Actie gepaard gaat.
(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Actie. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.
(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Actie.

9. Verwerking van persoonsgegevens

(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.
(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contacteren via info@spaas.be
(c) De organisator volgt de GDPR verordening met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. De Deelnemers heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Onder geen enkele voorwaarde zal de Organisator de persoonsgegevens van de deelnemer met derden delen.
(d) Door akkoord te gaan met het reglement, geeft de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming aan de Organisator om zijn naam, voornaam en e-mailadres te gebruiken om met hem te communiceren over de Cosy Sunday campagne, die start op 14/10/2019 en eindigt op 31/12/2019 en in het bijzonder rond zijn deelname aan deze Actie. De Organisator zal zijn/haar gegevens na de einddatum verwijderen, tenzij de deelnemer toestemming geeft om verdere informatie van de Organisator te ontvangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.
Disclaimer

Deze website is eigendom van Spaas Kaarsen N.V.

E-mail: info@spaas.be
met maatschappelijke zetel te:
Spaas Kaarsen NV
t.a.v. de consumentendient
Industriestraat 11
3930 Hamont-Achel
Belgium

B.T.W. BE0435854157

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Spaas Kaarsen N.V. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Spaas Kaarsen N.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Spaas Kaarsen N.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Spaas Kaarsen N.V. is afhankelijk van derden voor de goede werking van haar website. Daarom kunne we op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Spaas Kaarsen N.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Spaas Kaarsen N.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Blijf op de hoogte schrijf je in op de nieuwsbrief van Spaas